Statut MZS | slomalinogomet.si
slomalinogomet.si

Statut MZS

Skladno z določbami Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2011-UPB2,  in na podlagi poziva UE Ljubljana z dne 11.04.2012 je Skupščina Malonogometnega združenja Slovenije na svojem zasedanju dne 28.04.2012 sprejela

 

S T A T U T

MALONOGOMETNEGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(izrazi in okrajšave)

 

(1) Za namene tega statuta imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

(a) EMF: European Minifootball Federation.

(b) MZS: Malonogometno združenje Slovenije.

(c) RS: Republika Slovenija.

(d) Skupščina: najvišji in normodajni organ MZS.

(e) IO: Izvršni odbor MZS, ki je izvršilni organ MZS.

(f) Član: fizična ali pravna oseba, ki je bila sprejeta v MZS.

(o) Ekipa: ekipa, ki tekmuje v ligi pod okriljem ali v povezavi z MZS.

(p) Igralec: rekreativni igralec malega nogometa.

(r) Liga: ligaško, turnirsko ali drugo poljubno tekmovanje ekip v malem nogometu pod okriljem ali v povezavi z MZS.

(s) Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v malem nogometu, še zlasti vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v MZS in pri članih.

 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko uporabi v množini in obratno.

 

 

 

 

 

 

2. člen

(ime in kratica)

 

(1) Ime združenja je Malonogometno združenje Slovenije.

 

(2) Kratica je MZS.

 

3. člen

(znak, zastava in žig)

 

(1) MZS ima znak, žig in zastavo.

 

(2) Opis in uporabnost znaka, žiga in zastave je opredeljen v tehničnem pravilniku, ki ga sprejme IO.

 

(3) Znak in zastavo potrdi IO.

 

4. člen

(oblika združevanja)

 

(1) MZS je prostovoljna, samostojna, nevladna in nepridobitna organizacija in združuje polnoletne fizične in pravne osebe, ki so povezani z rekreativnim igranjem malega nogometa v RS.

 

(2) Trajanje MZS je neomejeno.

 

5. člen

(pravni status)

 

(1) MZS je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o društvih vpisana v register društev.

 

(2) Zastopnik MZS je njen predsednik.

 

(3) Sedež MZS je v Ljubljani in je lahko prenesen na drugo lokacijo le z odločitvijo skupščine.

 

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI

 

6. člen

(namen in cilji)

 

(1) Namen MZS je v luči pozitivnega prispevka k napredku družbe skrbeti za razvoj in širjenje igre malega nogometa v RS z vidika njegovih rekreativnih, združevalnih, kulturnih, izobraževalnih in humanitarnih vrednot.

 

(2) MZS je najvišji organ malega nogometa v Sloveniji.

 

(3) Cilji MZS so predvsem:

(a) predstavljati slovenski rekreativni mali nogomet;

(b) organizacija lastnih in usmerjanje drugih tekmovanj v malem nogometu na območju RS;

(c) sodelovati z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa, rekreacije in malega nogometa;

(d) sodelovati z EMF in malonogometnimi organizacijami drugih držav;

(e) spoštovati in varovati statut, predpise, navodila in odločbe EMF in MZS, pravila igre malega nogometa in mednarodni koledar tekmovanj ter zagotavljati, da jih spoštujejo tudi člani MZS;

(f) spodbujati igro malega nogometa v duhu poštene igre in preprečevati vse oblike in vrste nedovoljene diskriminacije.

 

(4) MZS si prizadeva za doseganje svojih ciljev z izvajanjem vseh ukrepov, ki jih šteje za primerne, na primer s postavljanjem pravil, doseganjem sporazumov, izvajanjem programov ali sprejemanjem konvencij.

 

(5) Cilji MZS se uresničujejo v odsotnosti političnega, verskega ali rasnega ozadja. MZS deluje proti vsem oblikam diskriminacije ali nasilja v športu.

 

(6) MZS opravlja svoje cilje izključno in neposredno na podlagi nepridobitnih ambicij.

 

(7) MZS deluje v lastno korist in na lastno pobudo ter ne v prvi vrsti z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti. Sredstva MZS se lahko uporabijo samo za namene, ki so v skladu s tem statutom in njegovimi podzakonskimi akti.

 

(8) Vsaka sprememba ciljev predstavlja spremembo temeljnega akta društva.

 

7. člen

(Dejavnosti in naloge)

 

(1) MZS uresničuje svoje cilje in namen z naslednjimi dejavnostmi oziroma nalogami:

(a) prispeva k širjenju in razvoju rekreativnega športa, ki temelji na socialnih, zdravstvenih in družbenih koristih, spodbuja pravičnost in odprtost na športnih tekmovanjih;

(b) se trudi izboljšati učinkovitost in uspešnost delovanja državnih institucij na področju rekreativnega športa ter oblikuje pravila za opravljanje in organiziranje rekreativnih športnih dejavnosti;

(c) v skladu s tem statutom organizira in nadzoruje tekmovanja v malem nogometu v RS, organizira, spodbuja in vodi tekmovalne aktivnosti, turnirje, prvenstva in državna tekmovanja vseh starostnih kategorij;

(d) arhivira in objavlja rezultate vseh tekmovanj v malem nogometu, ki potekajo na ozemlju RS;

(e) spodbuja prakso malega nogometa v RS z izobraževanjem in usposabljanjem sodnikov in trenerjev, podporo ekip, podporo malega nogometa invalidov, z zagotavljanjem sredstev in nadzorom nad organizacijo tekmovanj v RS, tako državnih in klubskih ekip kot amaterskih igralcev;

(f) ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo posameznikov in klubov, registracijo in status igralcev, ter druga vprašanja, ki so povezana s tekmovanji v malem nogometu;

(g) zastopa interese članov pred organi in drugimi športnim federacijam, mediji in javnostjo na ravni RS ter svojim članom pomaga pri krepitvi njihovega položaja;

(h) razvija storitve, namenjenih svojim članom, s katerimi jim zagotavlja pomoč, usposabljanje in podporo, ter finančno podpira njihovo delovanje;

(i) ustvarja pogoje za financiranje aktivnosti reprezentance, drugih mednarodnih aktivnosti, delo MZS ter usposabljanje zaposlenih v MZS,

(j) z lastnimi programi kandidira za proračunska sredstva države, za sredstva Fundacije za šport, za sredstva evropskih skladov in se trži na vse z zakoni določene načine;

(k) skladno s tem statutom sprejema odločitve, izvršuje odločitve EMF in MZS;

(l) svoje člane obvešča o odločitvah EMF in MZS ter o obveznostih, ki izhajajo iz teh odločitev;

(m) mali nogomet zastopa v mednarodnih institucijah in v stiku z drugimi organizacijami, ki delijo podobne namene in cilje;

(n) sodeluje z drugimi državnimi organizacijami, združenji ali zvezami, katerih skupni interes je razvoj malega nogometa na vseh ravneh, se vključuje v njihove dejavnosti ter pri tem spoštuje njihove pristojnosti;

(o) k udejstvovanju v malem nogometu spodbuja ženske ekipe, manjše in sicer slabše integrirane etnične skupine ter invalide;

(p) mali nogomet promovira kot način ohranjanja zdravja in telesne pripravljenosti, osebnega razvoja, zagotavljanja enakih možnosti, usposabljanja in izobraževanja, socialnega razvoja in  integracije ter boja proti diskriminaciji;

(r) spodbuja dialog in izmenjavo izkušenj v duhu sodelovanja ter boju proti rasizmu in ksenofobiji;

(s) mlade spodbuja k prostovoljnemu delu na področju športa;

(š) vzpostavlja merila kakovosti športnih objektov;

(t) se s sankcijami v skladu z predpisi MZS bori proti vplivu na rezultate s pomočjo kakršnih koli prepovedanih snovi in mehanizmov, kot so doping, vse vrste korupcije, podkupovanje, vključno s sprejemanjem ali ponujanjem kakršnih koli neupravičenih ugodnosti ali daril;

(u) ureja, organizira in vodi mali nogomet v RS ter opredeljuje, spodbuja in utrjuje postopke, prakse in metode za razvoj malega nogometa v RS;

(v) organizira tekme državnega prvenstva v malem nogometu in tekme slovenske reprezentance malega nogometa.

 

(2) MZS opravlja pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost svoji nepridobitni dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti so povezane z namenom in cilji društva in neposredno pripomorejo k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Dopolnilna dejavnost z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. Da bi si zagotovilo potrebna sredstva za financiranje uresničevanja namena in ciljev MZS opravlja naslednje dopolnilne dejavnosti:

(a) G47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);

(b) G47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);

(c) G47.789 – druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);

(d) M73.120 – posredovanje oglaševalskega prostora (prihodki od oglaševalskih, televizijskih in drugih medijskih in ostalih pravic na tekmah in medijih pod okriljem MZS, prihodki od prodaje sponzorskih pravic, oddaja oglaševalskega prostora v publikacijah MZS in na lastnih spletnih straneh);

(e) P85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

(f) R93.120 – dejavnost športnih klubov;

(g) R93.110 – obratovanje športnih objektov;

(h) R93.190 – druge športne dejavnosti;

(i) R93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;

(j) S94.120 – dejavnost strokovnih združenj in

(k) J63.120 – obratovanje spletnih portalov.


III. DELOVANJE

 

8. člen

(odnosi)

 

(1) Kakršna koli diskriminacija zaradi etnične pripadnosti, spola, jezika, religije, politike ali drugega vzroka je strogo prepovedana in kaznovana z mirovanjem članskih pravic ali izključitvijo.

 

(2) MZS promovira in temelji na prijateljskem in korektnem odnosu med člani, ekipami, igralci, ligami, uradnimi osebami in člani EMF.

 

 

9. člen

(javnost delovanja)

 

(1) Delovanje MZS temelji na načelu javnosti.

 

(2) MZS svoje člane o svojem delu obvešča z vročanjem vabil, zapisnikov, sklepov s sestankov organov ter obveščanjem na spletni strani.

 

(3) MZS lahko javnost o svojem delu obvešča

(a) z uradnimi obvestili,

(b) s tiskovnimi konferencami,

(c) preko spletne strani,

(d) z izdajanjem publikacij in

(e) na druge načine.

 

(3) Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik MZS oziroma drug član, ki ga za to pooblasti IO.

10. člen

(tajnost)

 

Dajanje podatkov iz 9. člena se MZS lahko odreče, če so z zakonom ali aktom MZS določeni kot poslovna tajnost, ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi interesi, ki jih določa zakon ali statut MZS.

 

11. člen

(poštena igra in zaščita pred zlorabami)

 

MZS je dolžna spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli poštene igre in preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi malega nogometa.

 

12. člen

(pravila igre)

 

Tekmovanja v malem nogometu, ki jih organizira MZS in njeni člani, se igrajo skladno s pravili in smernicami, ki jih predpisuje EMF.

 

IV. ČLANSTVO

 

13. člen

(pogoji članstva)

 

(1) Članstvo v MZS je prostovoljno.

 

(2) Omejitev starosti članov fizičnih oseb je njihova polnoletnost.

 

(3) Član lahko postane vsaka polnoletna fizična ali pravna oseba, ki stalno živi ali deluje na območju Republike Slovenije. Kdor želi postati član, mora vložiti pisno prošnjo za članstvo, naslovljeno na IO.

 

 

 

14. člen

(včlanjevanje)

 

(1) Prošnji za članstvo fizične osebe je treba priložiti osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, izjavo o spoštovanju veljavnih pravil igre in smernic malega nogometa, kot jih določa EMF.

 

(2) Prošnji za članstvo pravne osebe je treba priložiti:

(a) kopijo veljavnega statuta in kopije veljavnih pravilnikov,

(b) kopijo odločbe o vpisu v register,

(c) seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi osebami,

(d) izjavo o spoštovanju veljavnih pravil igre malega nogometa in smernic, kot jih določa EMF,

 

(3) Izpolnjevanje s temeljnim aktom določenih pogojev za včlanitev ugotavlja IO.

 

(4) Prosilec postane član s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine.

 

(5) Pravne osebe pri upravljanju MZS sodelujejo preko svojih pooblaščenih predstavnikov. Pravne osebe članice MZS imajo iste pravice kot fizične osebe članice.

 

15. člen

(prenehanje članstva)

 

(1) Članstvo preneha z izstopom ali izključitvijo. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do MZS in drugih članov.

 

(2) Član lahko ob vsakem času s pisno izjavo izstopi iz MZS.

 

(3) Član je lahko izključen, če huje krši ta statut ali druge akte MZS. O izključitvi odloča IO. Pred sprejemom odločitve mora članu biti dana možnost, da se o kršitvi izjavi. O pritožbah zoper odločitev IO o izključitvi odloča skupščina.

 

(4) IO lahko v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti članu izreče tudi mirovanje članskih pravic. O mirovanju pravic in trajanju mirovanja odloča IO z javnim glasovanjem. Član v času mirovanja članskih pravic ne more uresničevati svojih pravic.

16. člen

(pravice in dolžnosti članov)

 

(1) Člani  imajo pravico, da:

(a) so pravočasno obveščeni o sklicu skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,

(b) sodelujejo pri delu skupščine in izvršujejo volilno pravico,

(c) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda skupščine,

(d) predlagajo kandidate za voljene organe MZS,

(e) so obveščeni o delu organov MZS,

(f) seznanjajo MZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč,

(g) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira MZS, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in

(h) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi statuta in drugih aktov MZS.

 

(2) Člani  imajo dolžnost, da:

(a) prispevajo k uresničevanju ciljev MZS,

(b) neodvisno in svobodno volijo svoje organe,

(c) plačujejo članarino MZS,

(d) ravnajo v skladu s tem statutom, drugimi akti, odločitvami in navodili MZS in EMF in da zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani,

(e) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah MZS,

(f) spoštujejo pravila igre, ki jih je določila EMF za mali nogomet, in da s statutarnimi določili zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani,

(g) zagotovijo, da bodo njihovi člani mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili MZS in EMF,

(h) s statutarnimi določili zagotovijo spoštovanje načel lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli igre,

(i) MZS sporočijo vsako spremembo njihovega statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov,

(j) ažurno vodijo register članov.

 

 

 

V. ORGANIZACIJA

 

17. člen

(organi)

 

(1) Organi MZS so:

(a) skupščina,

(b) IO,

(c) predsednik.

 

(2) Organi društva lahko svoje naloge opravljajo tudi na korespondenčni način z uporabo informacijske tehnologije (elektronska pošta, videokonferenca ipd.). Za izvedbo korespondenčnih sklicev in/ali izvedbe zasedanj se smiselno uporabljajo določbe statuta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo zasedanj.

 

(3) Volitve organov MZS so tajne.

 

18. člen

(skupščina)

 

Skupščino sestavljajo vsi člani društva in je najvišji organ društva, ki voli druge organe društva.

 

19. člen

(pristojnosti skupščine)

 

Pristojnosti skupščine so, da:

(a) sprejema statut MZS in njegove spremembe ter dopolnitve,

(b) opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,

(c) sprejema poslovnik o svojem delu, v katerem opredeli zlasti enakost volilne pravice, način glasovanja, izvolitev organov skupščine, prepoved glasovanja članicam, ki jim pravice mirujejo, in druga vprašanja, ki so potrebna za nemoteno in veljavno delo skupščine,

(d) voli in razrešuje predsednika in podpredsednika,

(e) sprejema program dela MZS in finančni načrt MZS,

(f) sprejema letno poročilo MZS in zaključni račun,

(g) odloča o prenehanju MZS.

20. člen

(sklic in zasedanje skupščine)

 

(1) Zasedanja skupščine vodi predsednik MZS. Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku finančnega leta. O zasedanju se vodi zapisnik.

 

(2) Skupščina je lahko redna ali izredna.

 

(3) Skupščino skliče predsednik MZS na predlog IO 14 dni pred zasedanjem. Ob sklicu se objavi predlog dnevnega reda. O skupščini se vodi zapisnik.

 

(4) Predsednik MZS je dolžan sklicati skupščino, kadar koli to pisno zahteva najmanj ena tretjina članov MZS ali IO. Skupščina mora biti sklicana v 15 dneh od dneva prejema pisne zahteve. Zasedanje skupščine, ki je sklicana na tak način, vodi predstavnik vlagateljev zahteve.

 

(5) Če predsednik MZS kljub obvezi četrtega odstavka tega člena ne skliče skupščine, lahko skupščino po preteku 20 dni od posredovanja pisne zahteve skliče predstavnik vlagateljev zahteve.

 

(6) Skupščina se lahko sestane tudi na izrednih in programskih zasedanjih, na katerih razpravlja in odloča samo o tistih zadevah, zaradi katerih je bila sklicana in katero lahko, poleg predsednika, skliče tudi IO ali tretjina članov.

 

21. člen

(sklepčnost skupščine)

 

(1) Skupščina je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica vseh članov društva. Če ob določenem času ni navzočih dovolj članov, se skupščina začne pol ure kasneje in je sklepčna, če je navzoča vsaj petina članov.

 

(2) Skupščina sklepa z navadno večino navzočih članov. Za sprejem Statuta MZS ali njegovih sprememb ali dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.

22. člen

(IO)

 

(1) IO je izvršilni organ skupščine. IO ima tri člane. Predsednik MZS je član in predsednik IO. Ostala dva člana IO sta podpredsednik in generalni sekretar, ki ga določi predsednik.

 

(2) IO opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo MZS med dvema skupščinama po smernicah in sklepih, sprejetih na skupščini.

 

(3) IO odloča na sejah, ki jih predsednik IO skliče po potrebi. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj dveh članov IO. Seje IO vodi predsednik IO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

(4) IO sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče, pa z glasovanjem z navadno večino glasov. Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj polovica članov IO. IO je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

23. člen

(pristojnosti IO)

 

Pristojnosti IO so, da:

(a) izvršuje sklepe skupščine;

(b) sprejema pravilnike, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina;

(c) sprejema sklepe iz svoje pristojnosti;

(d) pripravlja zasedanja skupščine;

(e) imenuje posebne komisije za določanje načina in obsega tekmovanj;

(f) skupščini poroča o svojem delu;

(g) skupščini predlaga letni program dela MZS in letni finančni načrt MZS;

(h) skupščini predlaga sprejem letnega poročila MZS in zaključnega računa MZS;

(i) odloča o nakupu in prodaji premičnin in nepremičnin;

(j) sprejema koledar tekmovanj, ki jih vodi MZS, in tekmovalna pravila zanje;

(k) skladno z EMF pravili določa pogoje za igranje mednarodnih tekem na območju RS;

(l) odloča o drugih zadevah v MZS, razen tistih, za katere je po tem statutu pristojna skupščina;

(m) odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom;

(n) sprejema pravilnike o delu MZS;

(o) določa sistem tekmovanja na ravni RS ter

(p) določa višino članarine.

 

VI. PREDSEDNIK,  PODPREDSEDNIK IN GENERALNI SEKRETAR

 

24. člen

(predstavljanje in zastopanje)

 

Za zastopanje in predstavljanje društva je pooblaščen predsednik društva. Predsednik v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta društvo zastopa in predstavlja samostojno in neomejeno. V odsotnosti ga na podlagi pisnega pooblastila zamenjuje podpredsednik društva.

 

Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisuje predsednik društva.

 

25. člen

(predsednik)

 

(1) Predsednik MZS:

(a) skrbi za zakonitost poslovanja MZS,

(b) zastopa in predstavlja MZS,

(c) vodi delo in seje IO kot njegov predsednik,

(d) podpisuje finančno-materialne listine,

(e) vodi blagajno,

(f) izvršuje gotovinska izplačila,

(g) poravnava finančne obveznosti,

(h) vodi administrativno poslovanje,

(i) vodi knjigo članstva in hrani akte društva,

(j) predlaga v imenovanje IO generalnega sekretarja ter

(k) opravlja druge potrebne naloge društva.

 

(2) Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

(3) Če je predsednik odsoten ga nadomešča podpredsednik.

 

26. člen

(podpredsednik)

 

Podpredsednik MZS nadomešča predsednika v odsotnosti in opravlja druge naloge po odredbi predsednika.

 

27. člen

(generalni sekretar)

 

Generalni sekretar MZS opravlja naloge po odredbi predsednika. Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

28. člen

(funkcije in mandati)

 

(1) Za člane IO in druge funkcionarje MZS, ki jih predlagajo člani MZS, so lahko izvoljeni ali imenovani samo člani, člani članov ter pooblaščene osebe pravnih oseb članov s plačano članarino MZS.

 

(2) Člani organov MZS ne morejo biti zaposleni ali pogodbeni delavci MZS.

 

(3) Člani imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog IO za razrešitev katerega koli funkcionarja MZS, če obstaja sum, da ne dela v skladu s pravili in politiko MZS. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen.

 

(4) Če IO odloči, da je predlog za razrešitev utemeljen ga na predlog IO obravnava skupščina in o njem dokončno odloča.

 

(5) Mandatna doba predsednika, podpredsednika in generalnega sekretarja je 5 let. Po mandatu so lahko za posamezno funkcijo ponovno izvoljeni isti člani.

 

 

 

VII. TEKMOVANJA

 

29. člen

(vodenje in usmerjanje)

 

MZS določa, vodi in usmerja tekmovanja v malem nogometu na ravni države.

 

30. člen

(ekipe in igralci)

 

Ekipe, igralci in lige imajo pravice, da:

(a) neodvisno in svobodno volijo svoje organe,

(b) skladno s tem statutom in pravili MZS sodelujejo v aktivnostih MZS,

(c) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah MZS,

 

Ekipe, igralci in lige imajo predvsem dolžnosti, da:

(a) prispevajo k uresničevanju ciljev MZS,

(b) se ravnajo v skladu s tem statutom, drugimi akti, navodili in odločitvami MZS in EMF

(c) spoštujejo pravila igre, ki jih je določil EMF,

(d) zagotovijo, da bodo mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili MZS in EMF,

(e) priznajo pristojnost neodvisne in nepristranske arbitraže v skladu s tem statutom in spoštujejo njene odločitve,

(f) sporočijo MZS vsako spremembo svojega statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov.

 

31. člen

(državno prvenstvo)

 

MZS na državni ravni sodeluje z organizatorji tekmovanj malega nogometa in na podlagi le teh IO določi način izvedbe tekmovanj za prvaka države.

 

 

 

32. člen

(licenca za tekmovanja)

 

Pogoj za nastopanje ekip v tekmovanjih MZS in tekmovanjih EMF v malem nogometu je licenca, ki jo izda IO.

 

33. člen

(državna reprezentanca)

 

Nogometna reprezentanca malega nogometa RS predstavlja slovenski mali nogomet doma in v tujini. Za oblikovanje in vodenje reprezentance skrbi MZS. Igralci in uradne osebe se v skladu s pravili EMF in MZS odzivajo vabilu v reprezentance. Razmerja v zvezi z reprezentancami ureja IO.

 

34. člen

(disciplinske sankcije)

 

Disciplinske sankcije v okviru sistema tekmovanj določa pravilnik, ki ga sprejme od IO določena komisija za tekmovanja v okviru MZS.

 

VIII. FINANČNO POSLOVANJE

 

35. člen

(premoženje)

 

(1) Premoženje MZS so denarna in druga sredstva, ki jih MZS pridobi:

(a) s članarino članov,

(b) s prispevki za vodenje tekmovanj,

(c) z darili in volili,

(d) s prispevki donatorjev,

(e) s prispevki MZS in EMF,

(f) z odstopom medijskih pravic,

(g) z odstopom sponzorskih pravic,

(h) z odstopom oglaševalskih pravic,

(i) s trženjem vstopnine na tekmah v organizaciji MZS,

(j) iz javnih sredstev,

(k) z opravljanjem lastne dejavnosti in

(l) iz drugih virov.

 

(2) Premoženje MZS so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice.

 

36. člen

(upravljanje s premoženjem)

 

(1) MZS ima enega ali več bančnih računov.

 

(2) MZS razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom za posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu. Program in letni finančni načrt sprejme skupščina.

 

(3) Skupščina vsako leto obravnava in sprejema letno poročilo in zaključni račun za posamezno poslovno leto.

 

(4) Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega leta s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju MZS.

 

(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga MZS doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev MZS.

 

(6) Finančno in materialno poslovanje se vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva v skladu z veljavnimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi.

 

(7) V kolikor MZS preseže zakonsko določen limit prihodkov oziroma odhodkov v preteklem poslovnem letu, mora pred sprejetjem letno poročilo revidirati revizijska družba ali samostojni revizor.

 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

37. člen

(prenehanje delovanja)

 

(1) MZS preneha obstajati

(a) s sklepom skupščine, sprejetim z dvotretjinsko večino,

(b) s pripojitvijo k drugemu društvu,

(c) s spojitvijo z drugimi društvi,

(d) s stečajem,

(e) z odločbo pristojnega organa o prepovedi delovanja,

(f) če se število članov zveze zmanjša pod minimum, ki ga določa Zakon o društvih in

(g) po samem zakonu.

 

(2) Če MZS preneha obstajati, se poravnajo vse obveznosti. Če skupščina ne odloči drugače, se po poravnavi vseh obveznosti premoženje MZS prenese na nepridobitno pravno osebo, ki ima enake ali podobne namene in cilje. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 

38. člen

 

(1) Vsi funkcionarji in kolektivni organi so dolžni opravljati svoje naloge do izvolitve novih.

 

(2) Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način, kot je določeno za sprejem statuta.

 

(3) O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo neposredno določila Zakona o društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev ali se nanašajo na delo MZS.

 

39. člen

 

Statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini.

 

 

 

 

Malonogometno združenje Slovenije

Predsednik

Andrej Manfreda

 

 

Ljubljana, 28.04.2012

 

You must be logged in to post a comment Login